Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami HELPI Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Helpi System Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Komunikaty błędów mogą być niejednoznaczne i sprawiać problemy użytkownikom niewidomym (np. po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do pola formularzy).
 • Część pól i przycisków posiada powtórzone etykiety tekstowe co może ograniczać ich zrozumienie przez osoby niewidome.
 • Część elementów aplikacja posiada niewystarczający kontrast i może byś słabo widoczna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Lewkowicz.
 • E-mail: marlew@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 885 950 448

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
 • Adres: ul. Reymonta 17/40, 30-059 Kraków
 • E-mail: szczepan@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 46 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - budynku A-0

Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon A-0). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni.

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik.

Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe:

dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra - (-1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1x1,3 m.
zewnętrzna stanowiąca wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra - (P,-1, 0,1,2)
Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze.

Aula Główna AGH wyposażona jest w system FM wspomagający słyszenie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy)  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku."

Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych ( www.bon.agh.edu.pl).

Dostępność architektoniczna siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH 

Wejście główne do budynku znajduje się przy Ulicy Reymonta 17 (Dom studencki ALFA). Przy wejściu do budynku znajdują się schody. To wejście  jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowane jest wejście z tyłu budynku od strony parkingu AGH, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Dojścia do windy oznaczone są graficznymi tabliczkami kierunkowymi wokół budynku. Przy wejściu do windy zainstalowany jest domofon.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przy w/w wejściach usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Na portierni można uzyskać informacje o lokalizacji pomieszczeń Biura. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH znajdują się na parterze budynku. W celu dostania się do biura z poziomu parteru nie ma konieczności korzystania z windy i schodów wewnętrznych.
Schody przy wejściu główny posiadają poręcze obustronne.

Budynek wyposażony jest w windę osobową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Goście BON mogą skorzystać z dostosowanej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na parterze w pobliżu pomieszczeń biura.

Sala szkoleniowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
Drzwi prowadzące do pomieszczeń biura oznaczone są etykietami w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych tj. przy windzie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking można dostać się od ulicy Miechowskiej lub Akademickiej. Wjazd na parking ograniczają szlabany przy których znajdują się domofony. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlabany lub pomoc pracownika BON lub Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku."

Biuro ds. ON AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, Nawojki, Kijowskiej, a tramwajowe przy ul. 3 Maja. 

W Biurze można porozumieć się w polskim języku migowym na miejscu lub w formie online poprzez platformę Skype - BON_AGH